Zaměstnanci katedry

 

Medailonky

doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, PhD. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky působí jako docent a je s ní spjata od roku 1995. Specializuje se primárně na poruchy autistického spektra. Přednáší také problematiku mentálního postižení. Mezi její hlavní publikace patří knihy Autismus v edukační praxi (2017), Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje (2014), Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie (2012), Poruchy autistického spektra: Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti (2011) . V roce 2011 zřídila na fakultě Autistické centrum www: odkaz do IS

doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. Docentka. Garant studijního programu: Logopedie (navazující magisterský). Působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity od r. 2002, zaměření na speciální pedagogiku, obor logopedie. Předmětem jejího zájmu je problematika řeči a jazykových schopností dětí raného a předškolního věku. Vědeckovýzkumná činnost strukturována do tří tematických oblastí: (1) výzkum jazykových schopností s akcentem na tvorbu nových diagnostických nástrojů; (2) vytvoření koncepce rané logopedické intervence včetně prosazení požadavku na včasnou diagnostiku; (3) výzkum komunikační schopnosti dětí předškolního věku. Snahy o nasazení požadavku včasné diagnostiky jsou předmětem její řady přednášek i v monografiích, kapitolách v odborných knihách a v článcích publikovaných v recenzovaných časopisech. Je členkou České neonatologické společnosti a redakční rady časopisu Speciální pedagogika. www: odkaz do IS

doc. Karel Červenka, Ph.D. Docent. Zaměření – etopedie – děti v riziku, s problémy v chování a s poruchami emocí a chování Praxe v oboru: v letech 1996-2010 působili na různých pozicích (speciální pedagog – etoped, odborný vychovatel, učitel, asistent vychovatele) v pobytovém oddělení středisek výchovné péče. www: odkaz do IS

Mgr. Radmila Dačevová, Ph.D. Odborná asistentka, specializuje se na problematiku poruch chování. Má více jak dvacetiletou pedagogickou praxi na různých typech škol (základní, alternativní, speciální). Je aktivní lektorkou Tvořivé školy Neslovice, která se zaměřuje na konstruktivistické pojetí učení. Ve své práci se opírá o koncept Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. www: odkaz do IS

PhDr. Jan Dezort, Ph.D. Odborný asistent. Věnuje se oboru Logopedie. www: odkaz do IS

PhDr. Petra Dvořáčková Asistentka. Věnuje se tématu SPU, dvojí výjimečnost, žáci s poruchami chování a emocí. www: odkaz do IS

PhDr.  Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. pozice na katedře: odborná asistentka; T-zástupce; garantka studijních programů; konzultantka studijních programů Speciální pedagogiky. Zaměřuje se na témata: inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s chronickým a závažným onemocněním; vyučované předměty Somatopedie – základy oboru; Obor: Somatopedie; Inkluzivní didaktika; Inkluzivní vzdělávání; Speciální pedagogika; Intervence jedinců s epilepsií; Edukace žáků s chronickým onemocněním, Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2, Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praxe v oboru Speciální pedagogika od roku 2004. Členka Somatopedické společnosti. Členka Asociace konceptu Snoezelen ISNA-MSE Česká republika. Členka Asociace speciálních pedagogů České republiky. Jsem absolventkou kurzu Zahradní terapie, kurz Bazální stimulace, kurz Snoezelen MSE konceptu, jsem držitelkou certifikátu Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator, Level 1. Absolventka kurzu DYSTES (Baterie testů pro diagnostiku SPU u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium). Členka Výboru Asociace zahradní terapie, zs České republiky. e-mail: fialova@ped.muni.cz tel: 549 493 866 www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. Radka Janošková Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako asistentka. Zabývá se problematikou oftalmopedie. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka. Zabývá se problematikou psychopedie a orientuje se převážně na přístupy k celoživotnímu rozvoji komunikačních, sociálních a kognitivních schopností osob s mentálním postižením a Downovým syndromem. Kromě toho se výzkumně zaměřené vzdělávání spojené s inkluzivními výzvami s žáky s mentálním postižením a Downovým syndromem. V rámci své odborné praxe působí řadu let jako logoped a terapeut v několika neziskových organizacích podporujících děti s Downovým syndromem a z pozice logopeda rodiny pravidelně pracuje také s dětmi v dětské domově a běžné MŠ. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. Zuzana Hlavičková. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako asistentka. Zabývá se problematikou surdopedie. www: odkaz do IS

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. působí na katedře jako lektorka. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje tématům spojeným s komunikací nedoslýchavých a neslyšících dětí a dospělých. Předmětem jejího zájmu je jak medicínský, tak kulturně antropologický pohled na hluchotu. Ve své výuce využívám zkušeností z pozice logopeda/surdopeda v ambulanci audiologie a foniatrie v AUDIO – Fon Centr, sro v Brně, kde rovněž působí. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. Tereza Hormandlová. Asistentka, vystudovala sociální pedagogiku a volný čas, speciální pedagogiku pro učitele (etopedie), absolvovala základní a rozšiřující kurzy Snoezelen, Bazální stimulace a CŽV Expresivní terapie (arteterapie). Těmto oblastem se stále aktivně věnuje, a to se zaměřením na PAS. Působila mj. jako učitelka v MŠ speciální ve třídě pro děti s PAS, jako odborný pracovník v projektu Primární prevence duševních poruch u dětí a nyní působí v sociálních službách, kde provází rodiny pečující o dítě na spektru. www: odkaz do IS 

prof. Mgr. Jevhenii Klopota, DrSc. www: odkaz do IS

Olha Klopota, Ph.D. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. Lektor na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky. Zaměřuje se na problematiku etopedie – děti v riziku, s problémy v chování a s poruchami emocí a chování. Praxe v oboru: od roku 2010 v poradenství (křížová intervence, sociální a psychologické poradenství, poradenství pro rodinu) na různých pozicích v neziskovém sektoru, od roku 2015 psychoterapeutická praxe. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. Odborná asistentka zabývající se převážně oblastmi specifických poruch učení v podobě základových a specializačních kurzů. Dále se zabývá internacionalizací oboru formou výuky v cizím jazyce, zejména v oblasti inkluzivního vzdělávání a všeobecných kurzů předmětů zabývajících se vzděláváním žáků s tělesným postižením a žáků se specifickými poruchami učení. Výzkumná činnost se týká převážně oblasti specifických poruch učení a inkluzivního vzdělávání. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. Petra Kaválková. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako asistentka. Zabývá se problematikou surdopedie. www: odkaz do IS

Mgr. Markéta Olbertová Lektor na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky. Pracovala jsem jako učitelka MŠ, ZŠ, dále jsem působila jako ředitelka školy. Zakládala jsem třídy Montessori na běžné základní škole. Jako speciální pedagog jsem se věnoval převážně žákům s poruchami učení a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka: inkluzivní vzdělávání, školský a školní management, didaktika českého jazyka a český jazyk pro žáky se SVP, reedukace SPU. www: odkaz do IS

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka a tajemnice. Vystudovala učitelství Matematika – výpočetní technika a poté Speciální pedagogiku na PdF MU Brno. Zaměřuje se na oblast vzdělávání a podpory dětí a žáků se sluchovým postižením, asistivní, informační a komunikační technologie a podmínky inkluzivního vzdělávání. Předměty, týkající se společného vzdělávání, vyučuje nejen na PdF, ale i na PřF a FF Masarykovy univerzity. Je členkou Programové rady a garantkou studijního programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání. www: odkaz do IS

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Odborná asistentka. Věnuje se tématu tělesného a kombinovaného postižení více vadami a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Erasmus+ koordinátorka, členka Somatopedické společnosti www: odkaz do IS

Mgr. Kateřina Richterová Na Katedře působí od roku 2022 jako asistentka. Pedagogická a přednášková činnost směřuje zejména na problematiku narušené komunikační schopnosti u dětí, žáků a dospělých. Je zároveň spolupracující certifikovanou lektorkou Elkoninova tréninku, certifikovanou lektorkou neurovývojové stimulace a logopedkou v předatestační přípravě na pozici klinické logoped. www: odkaz do IS

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka. Zabývá se problematikou zrakového a kombinovaného postižení, vyučuje v tomto oboru předměty bakalářského a magisterského studia. www: odkaz do IS

PhDr. Pavel Sochor, Ph.D. Odborný asistent. Garant a vedoucí Open Art Studia. Věnuje se tématu výtvarné výchovy, arteterapie. www: odkaz do IS

Mgr. Marína Štibrányiová působí na katedře jako asistent a zabývá se problematikou osob se sluchovým postižením. Blíže se zaměřuje na výzvy inkluzivního vzdělávání spojené s žáky se sluchovým postižením. www: odkaz do IS

PhDr. Veronika Včelíková, Ph.D. Odborná asistentka. Věnuje se oboru Logopedie. www: odkaz do IS

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. , je vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, je docentem Speciální pedagogiky. Je garantem studijního programu následného magisterského studia Speciální pedagogika a předměty speciální pedagogiky zaměřené na problematiku poruch chování u dětí a mladistvých v magisterském i doktorském studijním programu. Je členkou Oborové rady — PdF: Speciální pedagogika. Její výzkum probíhá v oblasti učení, výuky, podpory a intervence dětí a mladistvých v riziku, s problémy a poruchami chování – v kontextu kvality života v dospělosti. Má praxi jako učitel, poradce, inspektor v oblasti vzdělávání a poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na poli vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje do roku 1982. Je konzultantem pro praxi a akreditaci ve školském a sociálním sektoru. Je národním koordinátorem Evropské agentury pro rozvoj speciálního a inkluzivního vzdělávání. www: odkaz do IS

PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. Odborná asistentka. Věnuje se tématu komunikace, výchovy a vzdělávání jedinců s postižením sluchu. Dlouhodobě spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené a MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka v Brně v oblasti diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb, nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání a souvisejícího poradenství. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje přístupům k rozvoji komunikačních schopností dětí nedoslýchavých a neslyšících, a dále problematice osvojování si českého jazyka a recepce psaného textu u těchto jedinců. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. Odborná asistentka. Zabývá se problematikou praxe. Je statutární zástupkyní vedoucí katedry. Garant studijních programů: B-SPZP Speciální pedagogika Zaměřuje se na téma vzdělávání a podporu dětí a žáků s tělesným postižením, zdravotním znevýhodněním, zaměření na rovněž děti a žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Je koordinátorem zahraničního projektu Erasmus+/ STAR (KA2). www: odkaz do IS

Masarykova univerzita má sedm nových emeritních profesorů, mezi nimi i prof. Marii Vítkovou a prof. Evžena Řehulku z naší katedry. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info