Zaměstnanci katedry

 

Medailonky

doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, PhD. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky působí jako docent a je s ní spjata od roku 1995. Specializuje se primárně na poruchy autistického spektra. Přednáší také problematiku mentálního postižení. Mezi její hlavní publikace patří knihy Autismus v edukační praxi (2017), Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje (2014), Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie (2012), Poruchy autistického spektra: Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti (2011). V roce 2011 zřídila na fakultě Autistické centrum www: odkaz do IS

doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. Docentka. Garant studijního programu: Logopedie (navazující magisterský). Působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity od r. 2002, zaměření na speciální pedagogiku, obor logopedie. Předmětem jejího zájmu je problematika řeči a jazykových schopností dětí raného a předškolního věku. Vědeckovýzkumná činnost strukturována do tří tematických oblastí: (1) výzkum jazykových schopností s akcentem na tvorbu nových diagnostických nástrojů; (2) vytvoření koncepce rané logopedické intervence včetně prosazení požadavku na včasnou diagnostiku; (3) výzkum komunikační schopnosti dětí předškolního věku. Snahy o prosazení požadavku včasné diagnostiky jsou předmětem řady její přednáškové činnosti i v monografiích, kapitolách v odborných knihách a v článcích publikovaných v recenzovaných časopisech. Je členkou České neonatologické společnosti a redakční rady časopisu Speciální pedagogika. www: odkaz do IS

doc. Karel Červenka, Ph.D. Odborný asistent. Zaměření – etopedie – děti v riziku, s problémy v chování a s poruchami emocí a chování Praxe v oboru: v letech 1996-2010 působil na různých pozicích (speciální pedagog – etoped, odborný vychovatel, učitel, asistent vychovatele) v pobytovém oddělení střediska výchovné péče. www: odkaz do IS

PhDr. Jan Dezort, Ph.D. www: odkaz do IS

PhDr. Petra Dvořáčková Asistentka. Věnuje se tématu SPU, dvojí výjimečnost, žáci s poruchami chování a emocí. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. pozice na katedře: odborná asistentka; T-zástupce; garantka studijních programů; konzultantka studijních programů Speciální pedagogiky. Zaměřuje se na témata: inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s chronickým a závažným onemocněním; vyučované předměty Somatopedie – základy oboru; Obor: Somatopedie; Inkluzivní didaktika; Inkluzivní vzdělávání; Speciální pedagogika; Intervence jedinců s epilepsií; Edukace žáků s chronickým onemocněním, Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole 2, Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praxe v oboru Speciální pedagogika od roku 2004. Členka Somatopedické společnosti. Členka Asociace konceptu Snoezelen ISNA-MSE Česká republika. Členka Asociace speciálních pedagogů České republiky. Jsem absolventkou kurzu Zahradní terapie, kurzu Bazální stimulace, kurzu Snoezelen MSE konceptu, jsem držitelkou certifikátu Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator, Level 1. Absolventka kurzu DYSTES (Baterie testů pro diagnostiku SPU u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium). Členka Výboru Asociace zahradní terapie, z.s. České republiky. e-mail: fialova@ped.muni.cz tel: 549 493 866 www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka. Zabývá se problematikou psychopedie a orientuje se převážně na přístupy k celoživotnímu rozvoji komunikačních, sociálních a kognitivních schopností osob s mentálním postižením a Downovým syndromem. Kromě toho se výzkumně zaměřuje na výzvy inkluzivního vzdělávání spojené s žáky s mentálním postižením a Downovým syndromem. V rámci své odborné praxe působí řadu let jako logoped a terapeut v několika neziskových organizacích podporujících rodiny dětí s Downovým syndromem a z pozice logopeda pravidelně pracuje také s dětmi v dětském domově a běžné MŠ. www: odkaz do IS

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. působí na katedře jako odborná asistentka. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje tématům spojeným s komunikací nedoslýchavých a neslyšících dětí a dospělých. Předmětem jejího zájmu je jak medicínský, tak kulturně antropologický pohled na hluchotu. Ve své výuce snaží využívat zkušeností z pozice logopeda/surdopeda v ambulanci audiologie a foniatrie v AUDIO – Fon Centr, s.r.o. v Brně, kde rovněž působí. www: odkaz do IS

prof. Mgr. Yevhenii Klopota, DrSc. www: odkaz do IS

Olha Klopota, Ph.D. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. Lektor na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky. Zaměřuje se na problematiku etopedie – děti v riziku, s problémy v chování a s poruchami emocí a chování. Praxe v oboru: od roku 2010 v poradenství (krizová intervence, sociální a psychologické poradenství, poradenství pro rodiny) na různých pozicích v neziskovém sektoru, od roku 2015 psychoterapeutická praxe. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. Odborná asistentka zabývající se převážně oblastí specifických poruch učení v podobě základových a specializačních kurzů. Dále se zabývá internacionalizací oboru formou výuky předmětů v cizím jazyce, zejména v oblasti inkluzivního vzdělávání a všeobecných kurzů zabývajících se vzděláváním žáků s tělesným postižením a žáků se specifickými poruchami učení. Výzkumná činnost se týká převážně oblasti specifických poruch učení a inkluzivního vzdělávání. www: odkaz do IS

Mgr. Markéta Olbertová Lektor na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky. Pracovala jsem jako učitelka MŠ, ZŠ, dále jsem působila jako ředitelka školy. Zakládala jsem třídy Montessori na běžné základní škole. Jako speciální pedagog jsem se věnovala převážně žákům s poruchami učení a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka: inkluzivní vzdělávání, školský a školní management, didaktika českého jazyka a český jazyk pro žáky se SVP, reedukace SPU. www: odkaz do IS

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka a tajemnice. Vystudovala učitelství Matematika – výpočetní technika a poté Speciální pedagogiku na PdF MU Brno. Zaměřuje se na oblast vzdělávání a podpory dětí a žáků se sluchovým postižením, asistivní, informační a komunikační technologie a podmínky inkluzivního vzdělávání. Předměty, týkající se společného vzdělávání, vyučuje nejen na PdF, ale i na PřF a FF Masarykovy univerzity a na DiFa JAMU Brno. www: odkaz do IS

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Odborná asistentka. Věnuje se tématu tělesného a kombinovaného postižení více vadami a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Erasmus+ koordinátorka, členka Somatopedické společnosti www: odkaz do IS

Mgr. Kateřina Richterová Na Katedře působí od roku 2022 jako asistentka. Pedagogická a přednášková činnost směřuje zejména na problematiku narušené komunikační schopnosti u dětí, žáků a dospělých. Je zároveň spolupracující certifikovanou lektorkou Elkoninova tréninku a logopedkou v předatestační přípravě na pozici klinický logoped. www: odkaz do IS

PhDr. Petra Röderová, Ph.D. Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako odborná asistentka. Zabývá se problematikou zrakového a kombinovaného postižení, vyučuje v tomto oboru předměty bakalářského a magisterského studia. www: odkaz do IS

Mgr. et Mgr. Petra Seidlová Na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky (KSIP) působí jako asistentka. Zabývá se problematikou surdopedie. www: odkaz do IS

PhDr. Pavel Sochor, Ph.D. Odborný asistent. Garant a vedoucí Open Art Studia. Věnuje se tématu výtvarné výchovy, arteterapie. www: odkaz do IS

Mgr. Marína Štibrányiová působí na katedře jako asistent a zabývá se problematikou osob se sluchovým postižením. Blíže se zaměřuje na výzvy inkluzivního vzdělávání spojené s žáky se sluchovým postižením. www: odkaz do IS

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Profesor, předseda Oborové rady DSP Speciální pedagogika PdF MU, člen VR PdF MU. Garant studijních programů: DSP Speciální pedagogika, Special Education, habilitační řízení, jmenovací řízení v oboru Speciální pedagogika (do roku 2023, 2024). Zaměřuje se na témata výuky v DSP Speciální pedagogika: inkluzivní speciální pedagogika, somatopedie, souběžné postižení více vadami, školitel doktorandů (5), vede závěrečné, bakalářské a diplomové práce na tato témata. Je řešitelkou projektu: Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole, číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872. OP VVV (2017-2020); člen platformy APIV A, odborný panel KA2 – KA3, NÚV Praha (do roku 2022). Je členkou VR Slezské univerzity v Opavě, VR Fakulty veřejných politik SU v Opavě, Oborové rady DSP Speciální pedagogika PedF UK v Praze, dále je členkou redakční rady časopisu Speciální pedagogika, ISSN 1211-2720 a redakční rady za ČR The New Educational Review, ISSN 1732-6729. Byla vedoucí Katedry speciální pedagogiky 1994-2018, nyní zůstává členkou katedry. www: odkaz do IS

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., je vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, je docentem Speciální pedagogiky. Je garantem studijního programu následného magisterského studia Speciální pedagogika a předmětů speciální pedagogiky zaměřených na problematiku poruch chování u dětí a mladistvých v magisterském i doktorském studijním programu. Je členkou Oborové rady — PdF: Speciální pedagogika. Její výzkum probíhá v oblasti učení, výuky, podpory a intervence dětí a mladistvých v riziku, s problémy a s poruchami chování – v kontextu kvality života v dospělosti. Má praxi jako učitel, poradce, inspektor v oblasti vzdělávání a poradenství pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na poli vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pracuje do roku 1982. Je konzultantem pro praxi a akreditaci ve školském a sociálním sektoru. Je národním koordinátorem Evropské agentury pro rozvoj speciálního a inkluzivního vzdělávání. www: odkaz do IS

PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. Odborná asistentka. Věnuje se tématu komunikace, výchovy a vzdělávání jedinců s postižením sluchu. Dlouhodobě spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené a MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka v Brně v oblasti diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb, nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání a souvisejícího poradenství. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje přístupům k rozvoji komunikačních schopností dětí nedoslýchavých a neslyšících, a dále problematice osvojování si českého jazyka a recepce psaného textu u těchto jedinců. www: odkaz do IS

PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. Odborná asistenka. Zabývá se problematikou praxí. Je statutátní zástupkyní vedoucí katedry. Garant studijních programů: B-SPZP Speciální pedagogika Zaměřuje se na témata vzdělávání a podpora dětí a žáků s tělesným postižením, zdravotním znevýhodněním, zaměření rovněž na děti a žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Je koordinátorem zahraničního projektu Erasmus+/ STAR (KA2). www: odkaz do IS

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info