Doktorský studijní program Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je program zaměřený na vědeckou přípravu odborníků, kteří budou prostřednictvím prakticky orientovaného výzkumu usilovat o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život dětí i dospělých se speciálními potřebami a o zvýšení kvality života nejen jich, ale i jejich blízkých. Cílem studia je příprava vědeckých pracovníků erudovaných pro výzkumnou a odbornou činnost ve speciální pedagogice.

Doktorský studijní program Speciální pedagogika je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární. Program je realizován v prezenční a kombinované formě, v jazyce českém a anglickém.

O doktorském studijním programu

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost ve speciální pedagogice se zaměřením na obory: logopedie, surdopedie, psychologie handikapu a poruchy psychického vývoje, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, souběžné postižení více vadami, speciální andragogika a adiktologie. Jedná se o přípravu vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, včetně oblasti sociální inkluze.

Délka studia

Délka studia v prezenční i kombinované formě studia je čtyři roky. Organizace studia v kombinované formě je přiměřeně modifikovaná

Předpoklady

 1. Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika.
 2. Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky.
 3. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
 4. Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod.
 5. Znalost dvou cizích jazyků (v jednom případě aktivní).

Požadavky pro přijímací zkoušku

 1. Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod.
 2. Předložit diplomovou práci.
 3. Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory).
 4. Ve vědecké rozpravě prezentovat ucelený základní odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách.
 5. Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny.
 6. Prezentovat návrh plánovaného výzkumného projektu, prokázat znalost v problematice metodologie, zejména se vztahem k výzkumnému projektu disertační práce.
 7. Prokázat předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost.
 8. Prokázat znalost jednoho světového jazyka na úrovni jazykových zkoušek při vysokoškolském studiu s přihlédnutím ke znalostem odborné terminologie ze speciální
  pedagogiky.

Uplatnění absolventů

Absolventi DSP Speciální pedagogika jsou vysoce kvalifikovanými odborníky a svoje další působení nachází většinou na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info